Prenumerera på nyheterna

Ska församlingen kräva skadestånd mot förra kyrkorådet?

Tidigare kyrkorådet vid Svenska kyrkans församling på Costa del Sol har blundat för allvarliga försummelser och har gjort sig skyldiga till brott mot församlingens stadgar i flera fall. Det menar advokat Göran Rise som granskat kyrkorådets förvaltning för 2019 sedan SKUTS utredning presenterades i februari 2021.
– Jag har på uppdrag av vissa medlemmar i församlingen granskat kyrkorådets förvaltning under 2019. Mitt uppdrag innehöll också att granska om Kyrkorådet följt församlingens stadgar och i övrigt gällande lagar i verksamheten och särskilt medelsförvaltningen.

Göran Rise berättar att han har upprättat en särskild PM som han delgett de två tidigare ordföranden i kyrkorådet.

– Ingen har kommenterat den. Jag har också delgett innehållet till stämmans revisor och den externa revisorn som kyrkorådet anlitade inför årsstämman den 1 mars 2020 utan att få någon reaktion.

Brott mot stadgarna
Advokat Göran Rise finner detta anmärkningsvärt då han i sin rapport pekar på flera allvarliga försummelser av kyrkorådet som till och med gjort sig skyldigt till brott mot stadgarna i flera fall.
– Dessutom kan kyrkorådet, enligt min uppfattning, skäligen misstänkas för ett flertal oegentligheter som ekonomiskt skadat församlingen.

Han har i sin utredning redovisat vilka handlingar och dokument han bygger sina iakttagelser på och främst på den opartiska utredning som Svenska kyrkan i Uppsala initierade och som blev klar i februari 2021.
– En brist i min utredning är dock att jag inte haft tillgång till församlingens egna räkenskaper för 2019. Det har emellertid funnits annat underlag som jag anser väger mycket tungt i mina slutsatser.

Ansvarsfrihet 2019
Göran Rise har särskilt granskat ”turerna” runt stämmans beviljade av ansvarsfrihet 2019 för kyrkorådet och funnit dessa utomordentligt anmärkningsvärda och uppenbarligen i strid mot stadgarna och i sak.

– Min slutsats, som jag noggrant redovisar, visar att beslutet formellt är ogiltigt.
Det vilar helt enkelt på felaktiga grunder, då stämman hade att rösta på en av kyrkorådet beställd revisionsberättelse och stämmans egen revisors berättelse.
Med resultat att röstningen utföll till förmån för kyrkorådets egen partsinlaga som tillstyrkte ansvarsfrihet i motsats till stämmans egen revisor som avstyrkte ansvarsfrihet.

Dessutom finns en mängd graverande uppgifter runt frågan om ansvarsfrihet för 2019 som visar att kyrkorådet inte alls skulle ha beviljats ansvarsfrihet vid en fri prövning vilket fyra medlemmar också tyckte i en egen reservation.

Av det material som Göran Rise haft tillgång till finns bland annat en e-post som den externa partsrevisorn skickade till vissa medlemmar av kyrkorådet samma dag som han ansåg sig kunna tillstyrka ansvarsfrihet.

I e-posten som Svenska Magasinet tidigare har hänvisat till påtalas fler synnerligen allvarliga anmärkningar bland annat på den löpande bokföringen, kontanthantering såsom av kollekten och i caféverksamheten och avsaknad av verifikationer. Dessutom att caféverksamheten bedrivits olagligt genom att Församlingen undanhållit sin skyldighet att redovisa mervärdeskatt.

– Förfarandet av kyrkorådet vid stämman den 1 mars 2020 kan enligt min mening jämställas med trolöshet mot huvudman mot medlemmarna genom att inte öppet redovisa den egna revisorns anmärkningar, oavsett att han märkligt nog med dessa som bakgrund tillstyrkte ansvarsfrihet och dessutom ställa proposition till stämman att rösta dels på sin egen revisor och dels på stämmans revisor, menar Göran Rise.

Ensam firmatecknare
Kyrkorådet har också grovt åsidosatt stadgarna genom att den 17 februari 2019 utse kyrkoherden som ensam firmatecknare och ensam handha församlingens medelsförvaltning i strid mot att teckningsrätt ska vara av två medlemmar av kyrkorådet i förening.

Kyrkorådet har inte heller haft någon kontroll på medelsförvaltningen under året då den löpande bokföringen misskötts och i många fall saknat verifikationer.

– Särskilt anmärkningsvärt är alla de utbetalningar som skett till kyrkoherden och hans hustru som även fått en utbildning till terapeut betald av församlingen och deras bilförmåner under fem år genom köp av två personbilar 2015.

– Kyrkorådets ageranden väcker utan tvekan frågan om skadestånd till församlingen genom sin uppenbara nonchalans att ta ansvar för medelsförvaltningen och genom att betala personliga kostnader för kyrkoherdeparet och dessutom, såvitt jag kan förstå, utan att betala social avgifter och redovisa förmånerna för beskattning i Spanien.

Göran Rise ifrågasätter om dessa utgifter kan anse vara i enlighet med stadgarna om kyrklig verksamhet då ”inkomster som medlemsavgifter, gåvor och andra bidrag endast får användas till stöd det kyrkliga arbetet”.

Förluster
Verksamheten under 2019 gick med betydande förluster enligt kyrkorådets partrevisor med 44.000 euro och som dessutom plussades på av den rapport som SKUT beställt av Grant Thornton med en kassa av 74.642 euro per den 31 december 2019, som uppenbarligen inte fanns, och med denna icke existerande kassa med en förlust på 28.232 euro. Förlusten 2019 var därför minst 74.642 + 28.232 sammantaget 102.874 euro, enligt Göran Rise.

– Min fråga är var finns pengarna? Ansvar för var dessa finns har kyrkorådet mot församlingen och kan man inte redovisa detta trovärdigt är kyrkorådets medlemmar alltså gemensamt skadeståndsskyldiga mot församlingen.

Huruvida medlemmarna i kyrkorådet också gjort sig skyldiga till brott bör ställas under prövning av domstol och närmast för skäliga misstankar för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman, menar advokat Göran Rise.

Mot bakgrund av att medlemmarna uppenbarligen medvetet saknat kontroll på såväl redovisningen av caféverksamheten och andra evenemang samt kollekten bör fråga om ansvar för förskingring av församlingens medel också utredas och prövas.

Ny genomlysning
Om kyrkorådet anser att någon av medlemmarna särskilt är ansvarig för medelsförvaltningen och att hen har särskilt ansvar åligger det kyrkorådet att anmäla dessa förhållanden för en förundersökning om brott.
Denna skyldighet har också medlemmarna enskilt i församlingen.

Göran Rise menar att sammantaget kan dessa angivna förluster inte förklaras utan en ny och noggrann genomlysning av verksamheten under 2015–2019.

– I min rapport liksom i Grant Thorntons har vi inte haft till gång till årsredovisningen för 2018 eller tidigare. Möjligen skulle dessa kunna bidra till förklaring av vad pengarna tagit vägen även med hänsyn till att kyrkorådet kan ha lämnat kontantbidrag till behövande, säger Göran Rise avslutningsvis.

Fotnot. Mikael Perman som var ordförande i kyrkorådet under några månader 2021 avslutade sitt uppdrag nyligen. Den 1 maj tog Cecilia Adolfsson över.

Tidigare artiklar i ämnet:
Revisionsrapporten som kyrkorådet ska ta ställning till
Svenska kyrkan ska synkroniseras med regelverket
Omfattande brister i församlingens räkenskaper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.