Allmänna villkor

1. Juridisk information och acceptans

I enlighet med Artikel 10 i Lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, presenteras följande identifieringsdata för företaget. Denna internetportal tillhandahålls för användare av enheten, vars identifieringsdata är:

Företagsnamn: MELKERSON AND NOTT SL Skatteidentifikationsnummer: B-29.647.153 Registrerad adress: C/Quemada, 6 Lokal 1, Postnummer 29640 Fuengirola, Málaga Telefon: 952665007 E-post: info@spanienmagasinet.se Registreringsdata: Handelsregistret i Málaga, Volym 1522, Bok 435, Blad 67, Ark MA-16184 Deposition: MA 143-94 ISSN: 1579-9255

Detta juridiska meddelande fastställer de allmänna villkor som styr åtkomst och användning av denna webbplats, nedan kallad ”webbplatsen”. Användningen av webbplatsen innebär det uttryckliga och fullständiga godkännandet av dessa allmänna villkor i den version som publiceras vid den tidpunkt då användaren får tillgång till den, utan att det påverkar de specifika villkor som kan gälla för vissa av de specifika tjänsterna på webbplatsen.

Tillgång till webbplatsen är gratis, med undantag för kostnaden för anslutning via det telekommunikationsnät som användarens åtkomstleverantör tillhandahåller. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder, och åtkomst till dem är begränsad.

Användningen av Portalen innebär att användaren blir Portalanvändare (nedan kallad ”Användaren”) och innebär acceptans av alla villkor som anges i detta juridiska meddelande. Tillhandahållandet av Portalens tjänst har en begränsad varaktighet vid den tidpunkt då Användaren är ansluten till Portalen eller någon av de tjänster som tillhandahålls genom den. Därför måste Användaren noggrant läsa detta juridiska meddelande varje gång de avser att använda Portalen, eftersom det och dess användningsvillkor som anges i detta juridiska meddelande kan ändras.

Vissa tjänster som tillhandahålls genom Portalen kan vara föremål för specifika villkor, föreskrifter och instruktioner som, om de är tillämpliga, ersätter, kompletterar och/eller ändrar detta juridiska meddelande och måste godkännas av Användaren innan tillhandahållandet av den aktuella tjänsten börjar.

2. Upphovs- och varumärkesrätt

Denna webbplats och dess innehåll skyddas av gällande lagstiftning om immaterialrätt.

MELKERSON AND NOTT SL är ägare eller licensinnehavare till alla immaterialrättsliga och industriella rättigheter till sin webbplats samt de element som ingår i den. Därför är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och ändring av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, i kommersiellt syfte, på något medium och med något tekniskt medel utan godkännande från Términos y Condiciones, uttryckligen förbjudet.

Alla produkter och tjänster på dessa sidor som inte tillhör MELKERSON AND NOTT SL är registrerade varumärken för sina respektive ägare och erkänns som sådana av vårt företag. De visas endast på MELKERSON AND NOTT SL:s webbplats i reklam- och informationsinsamlingsändamål. Dessa ägare kan begära ändring eller borttagning av information som tillhör dem.

3. Användningsvillkor för portalen

3.1 Allmänt

Användaren förbinder sig att använda Portalen korrekt enligt lagen och detta juridiska meddelande. Användaren kommer att vara ansvarig gentemot MELKERSON AND NOTT SL eller tredje part för eventuella skador och förluster som kan uppstå till följd av att denna skyldighet inte följs.

Det är uttryckligen förbjudet att använda Portalen i syfte som skadar MELKERSON AND NOTT SL:s eller tredje parts egendom eller intressen eller på något annat sätt överbelastar, skadar eller inaktiverar nätverk, servrar och annan datorutrustning (hårdvara) eller datorprodukter och applikationer (mjukvara) som tillhör MELKERSON AND NOTT SL eller tredje part.

3.2 Innehåll

Användaren åtar sig att använda innehållet i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande samt andra villkor, föreskrifter och anvisningar som kan gälla enligt bestämmelserna i punkt 1.

Som exempel ska användaren, i enlighet med gällande lag, avstå från att:

 • Reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra, offentligt kommunicera, omvandla eller ändra innehållet, utom i de fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen samtyckt till av MELKERSON AND NOTT SL eller innehavaren av exploateringsrättigheterna, om sådana finns.
 • Reproducera eller kopiera för privat bruk innehållet som kan anses vara programvara eller databas enligt gällande immaterialrättslagstiftning, samt dess offentliga kommunikation eller tillgängliggörande för tredje part när sådana handlingar nödvändigtvis innebär reproduktion av Användaren eller en tredje part.
 • Extrahera och/eller återanvända hela eller väsentliga delar av innehållet på Portalen samt de databaser som MELKERSON AND NOTT SL tillhandahåller för Användaren.

3.3 Införande av länkar till Portalen

Internetanvändaren som vill infoga länkar från sina egna webbsidor till Portalen måste följa de villkor som anges nedan, och okunnighet om dessa villkor innebär inte undantag från de ansvar som härrör från lagen:

 • Länken kommer endast att anslutas till hemsidan eller huvudsidan på Portalen men får inte reproducera den på något sätt (online-länkar, kopiering av texter, grafik, etc.).
 • Det kommer i alla fall vara förbjudet, i enlighet med gällande och aktuell lagstiftning, att skapa ramar eller ramar av något slag som omger Portalen eller som möjliggör visning av innehållet genom internetadresser olika från Portalens och i vilket fall som helst när de visas tillsammans med innehåll som är främmande för Portalen på ett sätt som: (I) orsakar eller kan orsaka fel, förvirring eller bedrägeri hos användarna om det verkliga ursprunget till tjänsten eller innehållet; (II) utgör en handling av jämförelse eller otillbörlig imitation; (III) används för att dra nytta av varumärket och ryktet hos MELKERSON AND NOTT SL; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning.
 • Det kommer inte att göras några falska, felaktiga eller felaktiga påståenden om MELKERSON AND NOTT SL, dess partners, anställda, kunder eller om kvaliteten på de tjänster de erbjuder på webbplatsen från den sida som länkar.
 • I inget fall kommer det på den sida där länken etableras att uttrycka att MELKERSON AND NOTT SL har gett sitt samtycke till införandet av länken eller på något annat sätt sponsra, samarbeta, verifiera eller övervaka avsändarens tjänster.

Användning av något av MELKERSON AND NOTT SL:s varumärken, grafiska eller blandade märken eller något annat karakteristiskt tecken som tillhör MELKERSON AND NOTT SL är förbjudet på den sidan som avsändaren etablerar, utom i de fall som tillåts enligt lag eller uttryckligen godkänts av MELKERSON AND NOTT SL och under förutsättning att det tillåter, i dessa fall, en direkt länk till Portalen enligt det som fastställs i denna klausul.

Den sida som etablerar länken måste strikt följa lagen och får på inget sätt ha eller länka till innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller motsäger moral och goda seder (pornografiskt, våldsamt, rasistiskt, etc.); (II) inducerar eller kan inducera användaren till en falsk uppfattning om att MELKERSON AND NOTT SL godkänner, stöder, ansluter sig till eller på något annat sätt stöder de idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga, från avsändaren; (III) är olämpligt eller irrelevant i förhållande till MELKERSON AND NOTT SL:s verksamhet med avseende på plats, innehåll och ämne på avsändarens webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Av information

Tillgång till Portalen innebär inte att MELKERSON AND NOTT SL har skyldighet att verifiera sanningsenligheten, noggrannheten, lämpligheten, fullständigheten och aktualiteten av informationen som tillhandahålls genom den. Innehållet på denna sida är av generell natur och utgör på inget sätt tillhandahållandet av juridisk rådgivningstjänster eller någon annan typ av tjänst, så denna information är otillräcklig för att fatta personliga eller affärsmässiga beslut av användaren.

MELKERSON AND NOTT SL tar inget ansvar för beslut som tas baserat på information som erhållits från Portalen eller de skador och förluster som användaren eller tredje part kan lida till följd av åtgärder som enbart grundar sig på information som erhållits från Portalen.

4.2 Av tjänstens kvalitet

Tillgång till Portalen innebär inte att MELKERSON AND NOTT SL är skyldig att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller andra skadliga datorbeståndsdelar. Det är Användarens ansvar att ha lämpliga verktyg för att upptäcka och rengöra skadlig programvara.

MELKERSON AND NOTT SL tar inte ansvar för skador som orsakats på användarens eller tredje parts datorutrustning under tillhandahållandet av Portalens tjänst.

4.3 Av tjänstens tillgänglighet

Tillgång till Portalen kräver tjänster och leveranser från tredje part, inklusive transport genom telekommunikationsnät vars pålitlighet, kvalitet, kontinuitet och funktion inte är MELKERSON AND NOTT SL:s ansvar. Därför kan tjänsterna som tillhandahålls genom Portalen avbrytas, avbrytas eller vara otillgängliga, antingen före eller samtidigt med Portalens tjänst.

MELKERSON AND NOTT SL ansvarar inte för skador eller förluster av något slag som orsakats på användaren till följd av fel eller avbrott i telekommunikationsnät som orsakar upphörande, avbrott eller avbrott av Portalens tjänst under dess tillhandahållande eller i förväg.

4.4 Av innehållet och tjänsterna som länkas via Portalen

Tillgång till Portalen inkluderar tekniska länkar, kataloger och till och med sökinstrument som låter användaren komma åt andra webbsidor och Internet-portaler (nedan kallade ”Länkade webbplatser”). I dessa fall fungerar MELKERSON AND NOTT SL som en tjänsteleverantör i enlighet med artikel 17 i Lag 34/2002 av den 12 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och kommer bara att vara ansvarig för innehållet och tjänsterna som erbjuds på Länkade webbplatser i den mån den har faktisk kunskap om deras olagliga natur och inte har inaktiverat länken med rimlig omsorg. Om användaren anser att det finns en Länkad webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll kan denne kontakta MELKERSON AND NOTT SL enligt förfarandet och effekterna som fastställs i klausul 6, utan att detta i något fall innebär att skyldigheten att ta bort den motsvarande länken tas bort.

MELKERSON AND NOTT SL har ingen kännedom om innehållet och tjänsterna på Länkade webbplatser och är därför inte ansvarig för skador som orsakas av lagligheten, kvaliteten, aktualiteten, tillgängligheten, felet och värdelösheten hos innehållet och/eller tjänsterna på Länkade webbplatser eller för någon annan skada som inte direkt kan tillskrivas MELKERSON AND NOTT SL.

5. Dataskydd

Du kan konsultera vår dataskyddspolicy [länk] för att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

6. Anmälan om olagliga eller olämpliga aktiviteter

Om användaren eller någon annan internetanvändare är medveten om att Länkade webbplatser hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga, kränkande, våldsamma eller strider mot moralen kan de kontakta MELKERSON AND NOTT SL och ange följande uppgifter:

 • Personuppgifter från den som rapporterar: namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Beskrivning av händelserna som avslöjar den olagliga eller olämpliga karaktären hos Länkade webbplatser;
 • I händelse av kränkning av rättigheter, som immaterialrätt och industriell rättighet, personuppgifterna från innehavaren av den kränkta rättigheten när det inte är samma person som rapportören.
 • Uttrycklig förklaring att informationen i rapporten är korrekt.

Mottagandet av kommunikation från MELKERSON AND NOTT SL enligt denna klausul utgör inte, enligt bestämmelserna i LSSI, faktisk kunskap om aktiviteterna och/eller innehållet som anges av rapportören.

 • Vid användning av Portalen kommer användaren att följa lagen och får på inget sätt ha eller länka till innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller går emot moralen och goda seder (pornografiskt, våldsamt, rasistiskt, etc.); (II) leder till eller kan leda till användaren att felaktigt tro att MELKERSON AND NOTT SL godkänner, stöder, ansluter sig till eller på något sätt stöder avsändarens idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga; (III) är opassande eller inte relevanta med hänsyn till MELKERSON AND NOTT SL:s verksamhet med avseende på plats, innehåll och ämne på avsändarens webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Av information

Tillgång till Portalen innebär inte att MELKERSON AND NOTT SL har skyldighet att verifiera sanningsenligheten, noggrannheten, lämpligheten, fullständigheten och aktualiteten av informationen som tillhandahålls genom den. Innehållet på denna sida är av generell natur och utgör på inget sätt tillhandahållandet av juridisk rådgivningstjänster eller någon annan typ av tjänst, så denna information är otillräcklig för att fatta personliga eller affärsmässiga beslut av användaren.

MELKERSON AND NOTT SL tar inget ansvar för beslut som tas baserat på information som erhållits från Portalen eller de skador och förluster som användaren eller tredje part kan lida till följd av åtgärder som enbart grundar sig på information som erhållits från Portalen.

4.2 Av tjänstens kvalitet

Tillgång till Portalen innebär inte att MELKERSON AND NOTT SL är skyldig att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller andra skadliga datorbeståndsdelar. Det är Användarens ansvar att ha lämpliga verktyg för att upptäcka och rengöra skadlig programvara.

MELKERSON AND NOTT SL tar inte ansvar för skador som orsakats på användarens eller tredje parts datorutrustning under tillhandahållandet av Portalens tjänst.

4.3 Av tjänstens tillgänglighet

Tillgång till Portalen kräver tjänster och leveranser från tredje part, inklusive transport genom telekommunikationsnät vars pålitlighet, kvalitet, kontinuitet och funktion inte är MELKERSON AND NOTT SL:s ansvar. Därför kan tjänsterna som tillhandahålls genom Portalen avbrytas, avbrytas eller vara otillgängliga, antingen före eller samtidigt med Portalens tjänst.

MELKERSON AND NOTT SL ansvarar inte för skador eller förluster av något slag som orsakats på användaren till följd av fel eller avbrott i telekommunikationsnät som orsakar upphörande, avbrott eller avbrott av Portalens tjänst under dess tillhandahållande eller i förväg.

4.4 Av innehållet och tjänsterna som länkas via Portalen

Tillgång till Portalen inkluderar tekniska länkar, kataloger och till och med sökinstrument som låter användaren komma åt andra webbsidor och Internet-portaler (nedan kallade ”Länkade webbplatser”). I dessa fall fungerar MELKERSON AND NOTT SL som en tjänsteleverantör i enlighet med artikel 17 i Lag 34/2002 av den 12 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och kommer bara att vara ansvarig för innehållet och tjänsterna som erbjuds på Länkade webbplatser i den mån den har faktisk kunskap om deras olagliga natur och inte har inaktiverat länken med rimlig omsorg. Om användaren anser att det finns en Länkad webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll kan denne kontakta MELKERSON AND NOTT SL enligt förfarandet och effekterna som fastställs i klausul 6, utan att detta i något fall innebär att skyldigheten att ta bort den motsvarande länken tas bort.

MELKERSON AND NOTT SL har ingen kännedom om innehållet och tjänsterna på Länkade webbplatser och är därför inte ansvarig för skador som orsakas av lagligheten, kvaliteten, aktualiteten, tillgängligheten, felet och värdelösheten hos innehållet och/eller tjänsterna på Länkade webbplatser eller för någon annan skada som inte direkt kan tillskrivas MELKERSON AND NOTT SL.

5. Dataskydd

Du kan konsultera vår dataskyddspolicy [länk] för att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

6. Anmälan om olagliga eller olämpliga aktiviteter

Om användaren eller någon annan internetanvändare är medveten om att Länkade webbplatser hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga, kränkande, våldsamma eller strider mot moralen kan de kontakta MELKERSON AND NOTT SL och ange följande uppgifter:

 • Personuppgifter från den som rapporterar: namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Beskrivning av händelserna som avslöjar den olagliga eller olämpliga karaktären hos Länkade webbplatser;
 • I händelse av kränkning av rättigheter, som immaterialrätt och industriell rättighet, personuppgifterna från innehavaren av den kränkta rättigheten när det inte är samma person som rapportören.
 • Uttrycklig förklaring att informationen i rapporten är korrekt.

Mottagandet av kommunikation från MELKERSON AND NOTT SL enligt denna klausul utgör inte, enligt bestämmelserna i LSSI, faktisk kunskap om aktiviteterna och/eller innehållet som anges av rapportören.

7. Lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lagstiftning. MELKERSON AND NOTT SL och Användaren förbinder sig att försöka lösa eventuella tvister som kan uppstå genom förhandlingar och, om detta inte är möjligt, genom att vända sig till den behöriga domstolen.

Jag hoppas att detta hjälper! Om du har fler frågor eller behöver ytterligare översättning eller hjälp är du välkommen att fråga.