Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ger dig detaljer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom användning av vår webbplats spanienmagasinet.se, inklusive all information du kan ge oss genom webbplatsen när du köper en tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller lämnar dina kontaktuppgifter via formuläret avsett för detta ändamål.

Genom att tillhandahålla dina uppgifter informerar du oss om att våra tjänster inte är tillgängliga för personer som enligt lag inte har rätt att ge sitt samtycke. När du skickar formulären garanterar du att du har tillräcklig kapacitet att ge ditt samtycke.

1. Personuppgiftsansvarig

Kontaktinformation för personuppgiftsansvarig: MELKERSON AND NOTT SL med CIF: B29647153 och adress på C/Quemada, 6 Local 1, CP 29640 Fuengirola, Málaga, telefon 952665007 och e-postadress info@spanienmagasinet.se

Handelsregistret i Málaga, Volym 1522, Bok 435, Blad 67, Sida MA-16184

MELKERSON AND NOTT SL är ansvarig för dina uppgifter. (Härnäst ”vi” eller ”vår”).

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) innebär personuppgifter all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga all information som kan användas för att identifiera en person. Detta inkluderar inte anonyma eller procentuella data.

På vår webbplats kan vi behandla vissa typer av personuppgifter, inklusive:

 • Identitetsuppgifter: namn.
 • Kontaktuppgifter: e-postadress.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter: preferenser för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och föredragen kommunikationsmetod.

Vi samlar inte in några känsliga personuppgifter (såsom uppgifter som avslöjar etniskt eller rasligt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar eller information om hälsa, genetiska eller biometriska data).

Om du ombeds att lämna personuppgifter enligt lag eller enligt avtalet mellan oss och vägrar att göra det kan vi möjligen inte sluta avtalet eller tillhandahålla tjänsten. Du kommer att underrättas i förväg om så är fallet.

3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De metoder vi använder för att samla in personuppgifter inkluderar:

Genom formuläret på vår webbplats, via våra kontakt-e-postadresser, per telefon eller post, när:

 • Du skickar en nyhetsnotis till en vän.
 • Du kontaktar våra redaktörer eller administratörer.
 • Du prenumererar på någon av våra tjänster eller publikationer.

För att säkerställa kvaliteten på vår webbplats förbehåller vi oss rätten att avvisa registreringsförfrågningar eller att suspendera eller avsluta en tidigare godkänd registrering om vi anser att de inte uppfyller dessa krav eller någon annan lag eller regel. Om detta inträffar kommer vi att försöka ange skälen för vårt beslut, men vi kan inte åta oss att göra det i alla fall.

Genom teknik eller automatiserade interaktioner: På vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk information om din utrustning, dina surfvanor och användningsmönster. Denna information samlas in med hjälp av cookies eller liknande tekniker. Om du vill ha mer information kan du konsultera vår cookie-policy här.

Genom tredjeparter:

Google: analytiska data eller sökdata. Utanför Europeiska unionen.

4. Syfte och legitimitet för användningen av dina uppgifter.

De vanligaste användningarna av dina personuppgifter inkluderar:

 • För att ingå ett avtal mellan MELKERSON AND NOTT SL och dig.
 • När du ger ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.
 • När vi behöver uppfylla en laglig eller reglerande skyldighet.
 • När det är nödvändigt för vårt eller en tredje parts berättigade intresse.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till info@spanienmagasinet.se eller genom att använda avsnittet om att utöva dina rättigheter längre ner.

Här är en tabell som beskriver hur vi kommer att använda dina personuppgifter och legitimiteten för användningen, samt vilken typ av personuppgifter vi kommer att behandla. Vi kan behandla vissa personuppgifter av ytterligare rättsliga skäl, så om du behöver mer information om det kan du skicka ett e-postmeddelande till info@spanienmagasinet.se.

Syfte Typ av data Legitimitet för behandlingen
För att kontakta våra redaktörer eller administratörer Namn, E-postadress Samtycke från den registrerade
För att prenumerera på vår tidskrift och tillhandahålla relevant innehåll Namn, Adress, E-postadress Samtycke från den registrerade, Uppfyllande av ett avtal eller förberedande avtal
För att skicka en nyhetsnotis till en vän Avsändarens namn, Avsändarens e-postadress, Mottagarens namn, Mottagarens e-postadress Samtycke från den registrerade, Uppfyllande av ett avtal eller förberedande avtal
Marknadsföringskommunikation: Du kommer endast att få kommunikation om: – Du har begärt information eller avtalat med oss om en produkt eller tjänst. – Du har gett oss dina uppgifter och godkänt användningen av din e-postadress för detta ändamål genom att markera rutan i vårt formulär. – Du har inte uttryckt önskan att sluta ta emot sådana meddelanden. Vi kräver ditt uttryckliga samtycke innan vi skickar någon kommunikation, och du kan när som helst begära att sluta ta emot meddelanden genom att kontakta oss på info@spanienmagasinet.se. Om du väljer att sluta ta emot våra meddelanden kommer dina personuppgifter fortfarande att lagras på grund av det kontrakt som du har ingått med oss eller för att uppfylla lagliga krav. Syfte: Vi kommer endast att använda dina uppgifter för de ändamål vi samlar in dem för, om vi anser att vi rimligen behöver använda dem för ett annat ändamål kommer vi att informera dig om detta och det juridiska grunderna för behandlingen, och detta nya ändamål kommer vara förenligt med det ursprungliga syftet.
Tidsperiod för lagring: Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet de samlades in för och för att fastställa eventuella ansvar som kan uppstå från detta syfte och behandlingen av uppgifterna. Bestämmelserna i olika lagar om lagringstid kommer att tillämpas, om det är tillämpligt på denna behandling.

5. Dina rättigheter i dataskydd

Hur du utövar dessa rättigheter: Du kan skicka en kommunikation till MELKERSON AND NOTT SL:s registrerade adress eller e-postadress info@svenskamagasinet.se och inkludera en kopia av ditt ID-kort eller ett annat identifikationsdokument för att begära utövandet av följande rättigheter:

 • Tillgång till dina personuppgifter: Du kan fråga MELKERSON AND NOTT SL om de använder dina personuppgifter.
 • Begäran om rättelse om de är felaktiga eller radering om de är felaktiga.
 • Begäran om begränsning av behandlingen, i så fall kommer de bara att behållas av MELKERSON AND NOTT SL för att utöva eller försvara eventuella klagomål.
 • Protestera mot deras behandling: MELKERSON AND NOTT SL kommer att sluta behandla data som du anger, om du inte har legitima skäl eller för utövande eller försvar av möjliga klagomål, de måste fortsätta att behandla dem.
 • Rätt till dataportabilitet: om du vill att dina data ska behandlas av en annan firma, kommer MELKERSON AND NOTT SL att underlätta portabiliteten av dina data till den nya ansvariga.

Du kan använda de formulär som ställs till ditt förfogande av Spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD) för att utöva dessa rättigheter: Här

Klagomål till AEPD: Om du anser att det finns ett problem med hur MELKERSON AND NOTT SL behandlar dina uppgifter kan du rikta dina klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten, som i Spanien är den behöriga myndigheten: Spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD).

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem.

Vi svarar på alla legitima förfrågningar inom den lagstadgade tidsfristen på 1 månad. Det kan dock ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar tidigare. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

6. Åtkomst till personuppgifter för att tillhandahålla tjänster

I utförandet av vårt arbete kan vi behöva hjälp av tredje parter (personuppgiftsbiträden) som endast kommer att behandla data för att tillhandahålla den tjänst som du har anlitat oss för, och vi har lämpliga åtgärder på plats för att säkerställa dina rättigheter:

 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller systemadministration och informations-teknik-tjänster.
 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, revisorer och försäkringsgivare, som tillhandahåller bank-, juridiska-, försäkrings- och bokföringstjänster.

Alla personuppgiftsbiträden till vilka vi överför dina data kommer att respektera säkerheten för dina personuppgifter och behandla dem enligt GDPR.

Vi tillåter endast sådana biträden att behandla dina data för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Vi kommer dock gärna att förse dig med en lista över företag som tillhandahåller tjänster om du begär det genom att skicka ett e-postmeddelande till info@spanienmagasinet.se.

7. Dataskydd

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras, används eller fås obehörigt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att känna till sådana uppgifter. De kommer bara att behandla dina personuppgifter enligt våra instr

uktioner och kommer att vara föremål för en skyldighet att behålla sekretessen.

Vi har infört procedurer för att hantera misstankar om en överträdelse av dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig och tillsynsmyndigheten om en sådan överträdelse skulle inträffa, enligt GDPR:s artikel 33 och 34 om säkerhetsbrott.